Vriing ta verbom + litt til
Eit ølite æxæmpel på Torpeprat
Eit hånnt æxæmple på Tårpeprat (slik je sir dæ)

 Ælle har vi eit hemlænn, å i hemlænni ær æ gått å høylle tæll. Hemfylke ått Torpingom ær Opplænn. I hemfylki våres ligg Synnfjelle. I Synnfjelli ligg dæ eit hus. Dæ huse ær fråfLøtt. Men i di husi ær dæ eit gåLv. På gåLvi står dæ eit boL. GåLve ær førresten kvitskure. Dæ boLe ær ganske skraLaiint, men på boLi står eit gLas. Dæ gLase ær eillgammælt. Oppi gLasi ær dæ mætt mæ breinnvin. I ællt dæssi breinnvini ligg dæ eit auge(!) å fLyt. Je vart drekken opp ællt breinnvine. Auge sputte je utat. Men på augi var dæ hældivis ittno, før dæ var bære eit inntørke åbbårauge,ama. Så da vart dæ eit skreillrus på mæg. I di skreillrusi fækk je brøti av eit sibein. Utanpå siibeini har je eit æær dein dag i dag. Dæ var nå gått je itte omkåms oppi fjelli dein dagen. Je kjonte mæg nå je sku utur husi, før da valt je åvereinnes, å vikkLe åkkLe mitt.(åsså vart je æller så ølit hufLækt på hærsa) Dæ tråttne opp no væmmli, å var trøti i mangføldige dågår. Nå je hånke hemmat fækk je så leverhaug atte je trudde je sku omkåmmås, men je mauLe granbar tæ dæ jikk åver. Men hellesna så hadde je dæ nogenlunne bra, ja hali så je syns dæ var ei snodig reise å jøra, nå dæ itte jikk værre. Dæ var nåkk ein haL tur, før je veit hali itte ta atte je har vøri så u-tarme på leingi. Nå je førtaLde atte je hadde høyllt på å runnert mæg, så synntes fåLk atte dætta hadde vøri kula tæ traffikk.
 Je har løta vøri ve tælte non dågår ætter tura i fjelli, før je vart maroder ei stunn. Je låg hali tæ høgstdags fysste mårån, så da var je itte akkuratt griug. Nå ær je vonoms i drevi att, å byner å bLi ølit kvass i takom att. Tråtån har gått tæbarsatt før ei stunn sea, så je trur je kunne dænse ei masurke uta  dæ jorde åkkLe no. Dæ ær støtt skummelt før ein gammæl kraka å kjone sæg såpass, men hældivis jikk dæ bra. Je lærde nå dæ atte je skar ælle drekke no som dæ ær auger oppi. (i ællfæll itte så fort!)
 
Eit gammælt par f.eks kællt Per og Kari. Hvis je møtern Kari, kæn je spørja om håssen dæ står tæ mæ a Per. Je spør henner ratt om "Håssen æræ mæ gamLa a?" Eit oppføLjingsspørsmål kæn vara "Ja, gammæLn har dæ bære bra da?"
 Omveint, viss je møter a Per. Så unners je på tællstæn åttn Kari "Håssen æræ mæ gammæLn a?" "Gått å høre atte gamLa er i fårm" "Je var reidd ta atte gamLa hadde vonnt i gammæLn!"
   Dette eksemplet blir ikke-Torpinger ofte forundret over!

 Je hadde hali itte tengt å ta mæ bøyiing ta substæntiver, men fari u, hær kjæm dæ ølit mæ æxæmpler.

Eit Arbe                    Arbe-e                      Arber                      Arbom
Ein Byting                  Bytingen                   Bytinger                  Bytingom
Ein Dassførvalter       Dassførvaltærn          Dassførvaltrer          Dassførvaltrom
Ei Eil                         Eila                          Eiler                        Eilom
Ein Firscher               Firschern                  Firschrer                 Firschrom
Ein GLæp                  GLæpen                    GLæper                   GLæpom
Eit Huggu                  Huggue                     Huggur                    Huggom
Ein i-kaunn                I-kaunn                     Ikkaunner                Ikaunnom
Ei Jønning                 Jønninga                  Jønninger                Jønningom
Ei Kjæring                 Kjæringa                   Kjæringer                Kjæringom
Eit Lyft                     Lyfte                        Lyft                        Lyftom
Ein Meinkjekrakk       Meinkjekrakken         Meinkjekrakker       Meinkjekrakkom
Ein Nø-gaL                Nø-gaLn                    Nø-gaLer                 Nø-gaLom
Eit OL                       OLe                          OL                          OLom
Ei Pærve                   Pærva                      Pærver                    Pærvom
Ei Rakke                   Rakka                       Rakker                     Rakkom
Eit Stykkji                 Stykkjie                    Stykkjir                   Stykkjiom
Ein Torpevott            Torpevotten             Torpevotter             Torpevottom
Ein Unnstakk             Unnstakken              Unnstakker               Unnstakkom
Ein Vest-Torping        Vest-Torpingen         Vest-Torpinger         Vest-Torpingom
Ein ÆLning                ÆLningen                ÆLninger                  ÆLningom
Ein ØLbågå               ØLbågån                   ØLbågår                   Ølbågåom
Eit ÅkkLe                  ÅkkLe                      ÅkkLer                     ÅkkLom
På dæssi fildelings bildi ser vi væmmli væL håssenein Torpevott, Torpevotten, Torpevotter, Ælle Torpevottom tæk sæg ut. Torpevotter blir ofte feilaktig kallt Torpavotter, men vi Torpingom veit atte dæ heiter TorpEvotter. ps. Våttom er sælfølgeli hembøn-ne
Vrir både tryta og verbet.
Som ælle veit, så ær bLænt ænna kjukk L vanskli å sea før mange utabygdes. Som vi ser på bildi hær så træLde tællåmæ`n Barack lengi før`n fækk vritt tæll tryta rikti. Men nån fysst hadde fått dæ tæll, så da kunne`n dæ åntli gått.Så hæn vrei både tryta og værbe.
Å gå, går, jikk, har kømmi att. Eks. vri verb

Her tenkte je at je skulle sættaopp non Verb som je ætter bæste ævne har prøft å vri på.Men dættine her var itte så lett som je trudde, men je har prøft å teinkje omm håssen je prater. Dæ får vara bra nåkk.
Sku non ta dikk som ser dætti her, itte akkurat skjønne hårt eit oL her, så bære prøv å sjå ætter om du finn dæ i dom ællminlige oLom.
 Hær u, driv je å vrir værb som je skriv inn støtt je har kømmi på non som je itte har skrivi inn før. Men dæ byner å bli leinger å leinger mellom hårt eitt værb je ær kar om å kåmmå på.


****************************************************************************
(Å) Ajere               *Ajerer               *Ajerde               *(har) Ajert
(å) Aka                 * Æk                    *Ek                      *(har) Eki
 Akkedere             *Akkederer          *Akkederde         *Akkedert
 ALe                      *ALer                   *ALde                 *ALe
 Ansjå                   *Anser                 *Ansåg                *Ansett
 Arbe                    *Arber                 *Arbedde            *Arbett
 Attre                   *Attrer                *Attre                 *Attre

.........................................................................................
 BaLa                    *BaLar               *BaLa                 * BaLa
 Bea                      *Ber                   *Ba                     *Bett
 Binne                   *Bitt                   *Batt                  *Bønni
 Bite                     *Bit                    *Beit                   *Biti
 BLi                      *BLir                   *Vart                  *Vørti
 BLæ                    *BLær                 *BLædde            *BLætt
 BLåse                  *BLæs                 *BLes                  *BLesi
 Breinne                *Breinn               *Brænn               *Brønni
 Bry                      *Bryr                  *Brauv                *Brytt
 Bryne                  *Bryner               *Brynnte             *Brynnt
 Bryte                   *Bryt                  *Braut                *Brøti
 Bræ                     *Brær                 *Brædde             *Brætt
 Bråne                  *Bråner               *Bråne                *Bråne
 By                       *Byr                    *Bauv                  *Bytt
 Bygge                  *Bygger               *Bygde                *Bykt
 Byne                    *Byner                *Bynte                 *Bynt
 Bøye                    *Bøyer                *Bøygde              *Bøygt
BæLja                  *BæLjar             *BæLja                *BæLja
 Bæra                   *Bær                  *Bar                    *Børi
 Bærkje                *Bærkjer            *Bærte                *Bært
 Båkå                   *Båkår                *Båkå                  *Båkå
Bårå                    *Bårår                *Bårå                   *Bårå
Båttne                 *Båttner             *Båttne                *Båttne
.........................................................................................
Deinge                  *Deinger               *Deingte              *Deingt
Diffelere               *Diffelerer            *Diffelerde         *Diffelert
Dra                       *Dræg                  *Drog                  *Dri
Drekke                  *Drekk                 *Drakk                *Drøkki
Drite                     *Drit                   *Dreit                  *Driti
Drive                     *Driv                   *Dreiv                 *Drivi
Dræpa                  *Dræp                 *Drep                  *Drepi
Drøype                  *Drøyper             *Drøyffte             *Drøyfft
Dæmme                 *Dæmmer           *Dæmte              *Dæmmt
Dætta                   * Dætt                 *Datt                 *Døtti
DøLja                    *DøL                    *DøLde                *Dørt
Døy                       *Døyr                   *Døydde             *Døytt
Dåktere                *Dåkterer            *Dåkterde           *Dåkktert

..........................................................................................
Eiga                      *Eig                     *Åtte                  * Ått
Eille                      *Eiller                 *Eille                  *Eille
Einne                     *Einner               *Einte                 *Einnt
Einnreise               *Einnreiser          *Einnreiste         * Einnreist
Exere                    *Exerer                *Exerde             *Exert

..........................................................................................
Fara                     *Fær                     *For                  *Føri
Felja                     * Fel                     *Felte                *Felt
Feie                      *Feier                   *Feigde              *Feitt
Feille                    *Feiller                 *Feillte              *Feillt
Finnja                   *Finns                   *Fænns              *Fønnis
Fise                       *Fis                      *Feis                  *Fisi
Finne                     *Finn                    *Fænn               *Fønni
Finnjas                  *Finns                   *Fænns              *Fønnis
FLara                    *FLarar               *FLara               *FLara 
FLasa                    *FLasar               *FLasa               *FLasa           
FLi                         *FLir                   *FLidde              *FLitt
FLyge                    *FLyg                   *FLaug               *FLøgi
FLyte                    *FLyt                   *FLaut                *FLøti
FLækkje                *FLækkjer           *FLækkte           *FLækkt
Fole                       *Foler                  *Fole                  *Fole
Fryse                     *Frys                   *Fraus                *Frøsi
FæLe                     *FæLer                *FæLde              *FæLt
Fælle                    *Feill                    *Fæll                 *Følli
Fø                         *Før                      *Fødde              *Føtt
FøLje                    * FøLjer                *FøLde               *FøLt
Førnæmme           *Førnæmm            *Førnamm         *Førnømmi
Få                        *Får                      *Fækk               *Fått

.........................................................................................
GaLa                    *GæL                      *GoL                    *GøLi
Gara                     *Garar                   *Gara                 *Gara
Gi suge                  *Gir suge               *Gav suge           *Gitt suge
GjæLe                   *GjæLer                *GjæLde             *GjæLt
Gjøy                      *Gjøyr                   *Gjøydde            *Gjøytt
GLe                       *GLer                    *GLedde             *GLett
GLeine                  *GLeiner                *GLeinte             *GLeint
GLi                       *GLir                      *GLei                 *GLitt
GLåme                  *GLåmer                *GLåmte            *GLåmmt
Gone                     *Goner                  *Gone                 *Gone
Grava                   *Græv                   *Grov                 *Grøvi
Greie                    *Greier                  *Greidde            *Greitt
Gruve                   *Gruver                 *Gruvde              *Gruft
Gråte                   *Græt                   *Gret                  *Greti
Gædde                 *Gædder               *Gædde              *Gædde
Gå sta                  *Går sta                *Jikk sta             *Gått sta
.........................................................................................
Ha bo                    *Har bo                 *Hadde bo           *Hatt bo
Haje bæLja           *Haje bæLjar       *Haje bæLja       *Haje bæLja
Harpetisere           *Harpetiserer      *Harpetiserde     *Harpetisert
Haugge                  *Haugg                 *Haugg                *Hauggi
Heinne                   *Heinner               *Heinnte              *Heinnt
Heitte                   *Heitter                *Heitte                *Heitt
Henge                    *Heng                   *Hång                  *Høngi
Hespe                    *Hesper                *Hespe                *Hespe
Hive                       *Hiver                  *Heiv                   *Hifft
Huge                      *Huger                 *Huge                  *Huge
HæLe                     *HæLer                *HæLde              *HæLt
Hælse                    *Hælser               *Hælste              *Hælst
Hænnfara              *Hænnfær            *Hænnfor            'Hænnføri 
Hævja                   *Hævjar               Hævja                *Hævja
HævLe                   *HævLer              *HævLe               *HævLe 
Høgtie                   *Høgtiier             *Høgtidde             *Høgtidd
Høre                      *Hører                 *HøLde                 *Hørrt
Høve                      *Høver                 *Høvde                *Høft
Høye                      *Høyer                 *Høydde             *Høytt
Høylle                    *Høyll                  *Høyllt                *Høyllt
HåLke                    *HåLker               *HåLke               *HåLke 
Hånke                    *Hånker               *Hånke               *Hånke       

...........................................................................................
Ikke                        *Ikker                  * Ikke                    *Ikke
Illskrike                  *Illskrik               *Illskreik               *Illskriki
Illtrevjas                *Illtrefs                *Illtrevdes           *Illtrefst
Innreie                    *Innreier              *Innreidde           *Innreitt

........................................................................................
Jelle                       *Jeller                  *Jelle                 *Jelle
Jelle                       *Jelt                     *Gallt                *Gjølli
jetta                      *Jett                     *Gatt                *Gøtti
Jerækte                 *Jerækter             *Jerækte           *Jerækte
Ji                           *Jir                       *Gav                   *Jitt
Jillre                      *Jillrer                  *Jillre                 *jillre
Jise                        *Jiser                    *Jiste                 *Jist
Jyve                       *Jyv                      *Gauv                 *Gøvvi
Jø                          *Jør                       *Jødde                *Jøtt
Jøra                       *Jør                      *Jorde                 *Jort
JøLe                       *JøLer                  *JøLde                 *JøLt
Jørsa-på                *Jørs-på               *Jors-på              *Jørst-på
Jøsne                     *Jøsner                 *Jøsne                 *Jøsne
JæLpe                    *JæLper              *Jærtte               *Jært
Jæte                     *Jæter                  *Jætte                *Jætt

.........................................................................................
Kara                     *Karar                   *Kara                  *Kara
Kaudde                 *Kaudder               *Kaudde             *Kaudde
Kaulle                   *Kauller                 *Kaulle               *Kaulle
KauLne                 *KauLner                *KauLne              *KauLne
Kjeta                    *Kjetar                  *Kjeta                *Kjeta
Kjeike                   *Kjeiker                 *Kjeikte              *Kjeikt
Kjinne                   *Kjinner                 *Kjinte                *Kjint
Kjinne                   *Kjinner                 *Kjinne                *Kjinne
Kjippe                   *kjipper                *Kjippe               *Kjippe
Kjone                    *Kjoner                  *Kjonte               *Kjont
Kjyllre                  *Kjyllrer                *Kjyllre               *Kjyllre
Kjæmme               *Kjæmmer            *Kjæmte              *Kjæmmt
Kjøpe                    *Kjøper                 *Kjøfte                *Kjøft
Kjøve                    *Kjøver                 *Kjøvde               *Kjøvd
KLeie                    *KLeier                 *KLeidde             *KLeitt
KLive                    *KLiv                    *KLeiv                 *KLivi
KLyppe                 *KLypper              *KLyfte               *KLyfft
KLå                      *KLår                    *KLådde              *KLått
Knaga                   *Knæg                  *Knog                  *Knøgi
Knipe                    *Kniper                 *Knifte                *Knift
Knu                       *Knur                    *Knudde              *Knutt
Knustre                *Knustrer              *Knustre              *Knustre
Knæppe                *Knæpper             *Knæffte             *Knæfft
Kope                     *Koper                  *Kofte                 *Koft
Krischle                 *Krischler             *Krischle             *Krischle  
Kræka                  *Kræk                   *Krek                  *Kreki
Krævja                 *Kræv                  *Kravde               *Kraft
Krøkje                  *Krøkjer               *Krøkte                *Krøkt
Kunja                    *Kæn                    *Kunne                *Kunja
Kvavne                  *Kvavner              *Kvavne              *Kvavne
Kviler                    *Kviler                 *Kvillte                *Kvillt
Kvælle                  *Kvæller               *Kvælle               *Kvælle
KvæLve                *KvæLver              *KvæLde             *KvæLt
Kvæsa                  *Kvæser                *Kvæsa               *Kvæsa
Kvæsse                 *Kvæsser              *Kvæsste            *Kvæsst
Kvæve                  :Kvæver               *Kvæve                Kvæve
Kælle                   *Kæller                 *Kællte               *Kællt
Kællhuge              *Kællhuger            *Kællhuge           *Kællhuge
Kællskrasle          *Kællskrasler        *Kællskrasle       *Kællskrasle
Kå                        *Kår                      *Kådde               *Kått
Kåkkelere             *Kåkkelerer           *Kåkkelerde       *Kåkkelert
KåLå                    *KåLår                   *KåLå                 *KåLå
Kåmmå                 *Kjæm                  *Kom                   *Kømmi
..........................................................................................
La                         *Lar                     *Ladde                *Ladd
Lea                       *Lear                    *Lea                    *Lea
Legge                    *Legg                    *La                      *Lagt
Leite                     *Leiter                  *Leitte                *Leitt
Lema                    *Lemar                  *Lema                 *Lema
Leta                     *Letar                   *Leta                   *Leta
Lette                    *Letter                  *Lette                 *Lette
Leva                     *Liver                    *Livde                 *Lift
Li                         *Lir                        *Lei                    *Litt
Liggi                     *Ligg                     *Låg                    *Li
Lise                      *Liser                     *Liste                  *List
Live                     *Liver                    *Livde                  *Lift
Lonke                  *Lonker                  *Lonke                  *Lonke
Lossere                *Losserer               *Losserde            *Lossert
Lovere                 *Loverer                 *Loverde             *Lovert
Lurke                   *Lurker                   *Lurke                 *Lurke
Lye                      *Lyer                      *Lydde                *Lytt
Lyge                     *Lyg                       *Laug                  *Løgi
Løsa                     *Løsar                   *Løsa                   *Løsa
Løta                     *Lyt                       *Laut                  *Løta
Læ                       *Lær                      *Lo                      *Lætt
Læ (vara)             *Lær                     *Lædde                *Lætt
Læsa                    *Læs                     *Les                     *Lesi
Læse (døra)          *Læser                  *Læste                *Læst
Læsse                   *Læsser                *Læsste               *Læsst
Læss                     *Læss                   *Læss                  *Læss
Læta                    *Læt                     *Let                     *Leti
Løsa                      *Løsar                  *Løsa                    *Løsa
Løype                    *Løyper                *Løyfte                *Løyft
Løyse                    *Løyser                 *Løyste                *Løysst
Lågåbreinne         *Lågåbreinn          *Lågåbrænn         *Lågåbrønni
Låte                     *Læt                     *Let                     *Leti
.......................................................................................
MaLa                    *MæL                   *MoL                    *MøLi
Mega                    *Megar                 *Mega                  *Mega
Meille                   *Meiller                *Meilte                *Meillt
Mige                     *Mig                     *Meig                   *Migi
Misslye                 *Misslyer              *Misslydde           *Misslytt
Mompe                 *Momper              *Mompe                *Mompe
Moro                     *Moror                 *Morodde             *Morott
Mærkje                 *Mærkjer             *Mærte                *Mært
Mørkje                  *Mørkjer               *Mørkje               *Mørkje
Mågå                    *Mågår                 *Mågå                  *Mågå
Måte                     *Måter                *Måtte                 *Mått

.........................................................................................
Nifise                    *Nifis                  *Nifeis                 *Nifisi
Nyse                     *Nys                    *Naus                  *Nøsi
Nyte                     *Nyt                    *Naut                  *Nauti
Nyste                    *Nyster               *Nyste                 *Nyste
Nævne                  *Nævner              *Næmte              *Næmt
Nøye                     *Nøyer                 *Nøydde              *Nøytt
Nøyte                   *Nøyter                *Nøytte               *Nøytt

.........................................................................................
Omgå                   *Omgår                *Omjikk              *Omgått
Omkåmmå           *Omkjæms            *Omkåm             *Omkømmi
Områ                   *Områr                 *Områdde           *Omrått
Omsætta             *Omsætt               *Omsætte          *Ommsætt 
Opphøylle            *Opphøyll              *Opphøyllt         *Opphøyllt
Oppleva               *Oppliver              *Opplivde          *Oppleft
Oppvørkje            *Oppvørkjer         *OPpvørkje         *Oppvørkje
Opsalvere            *Opsalverer          *Oppsalverde     *Oppsalvert  

.....................................................................................
Pangsjonere         *Pangsjonerer       *Pangsjonerde   *Pangsjonert  
PLøye                   *PLøyer                *PLøygde            *PLøyggt
Preka                   *Prekar                *Preka                *Preka 
Protte                  *Protter               *Protte              *Protte 
Prøve                   *Prøver                 *Prøvde             *Prøfft
Pælle                   *Pæller                 *Pælle               *Pælle  
Påta                    *Påtæk                 *Påtok               *Påti
Påtå                    *Påtår                  *Påtå                 *Påtå

........................................................................................
Range                   *Ranger                *Range               *Range
Reie                      *Reier                  *Reidde              *Reitt
Reinge                  *Reinger               'Reingde             *Reingt
Reinne                  *Reinn                  *Rænn                *Rønni
Reinne                  *Reinner               *Reinte              *Reinnt
Ri                        *Rir                      *rei                    *Ritt
rise                     *Ris                       *Reis                  *Risi
Runnere               *Runnerer             *Runnerde          *Runnert
Ryke                    *Ryk                     *Rauk                 *Røki
Ryssje                 *Ryssjer                *Rysstje             *Ryssjt
Rædde                *Rædder               *Rædde             *rædde
Ræka                  *Ræk                     *Rek                  *Reki
Række                 *Rækk                   *Råkk                *Røkki
Rækkje                *Rækkjer              *Rækkte            *Rækkt
Rø                       *Rør                      *Rødde               *Røtt
Røkke                  *Røkk                   * Råkk                 *Røkki
Røyte                  *Røyter                *Røytte               *Røytt
Rå                       *Rår                     *Rådde               *Rått
Råke                    *Råker                 * Råkte               *Råkt
Råkå                    *Råkår                 *Råkå                *Råkå

.........................................................................................
Samarbe             *Samarber            *Samarbedde   *Samarbett
Sea                     *Si-ier                   *Sa                    *Sakt
Sega                    *Sig                      *Seig                 *Sigi
Seille                   *Seiller                 *Seillte             *Seillt
Sitta                   *Sitt                     *Satt                 *Søtti
SjuLe                  *SjuLer                 *SjuLde              *SjuLt
Sjøyte                 *Sjøyter               *Sjøytte             *Sjøytt
Sjå                      *Ser                     *Såg                   *Sett
Sope                    *Soper                 *Softe                *Soft
Skaulle                *Skauller              *Skaulle             *Skaulle
Skapa                  *Skapar               *Skafte              *Skaft
Skjæfte               *Skjæfter            *Skjæfte            *Skjæfte
SkjæLve              *SkjæLv               *SkaLv               *SkøLvi
Skjæra                *Skjær                 *Skar                 *Skøri
Skreille                *Skreill                *Skræll              *Skrølli
Skreille                *Skreiller             *Skreilte            *Skreillt
Skrike                  *Skrik                  *Skreik               *Skriki
Skrive                 *Skriv                   *Skreiv               *Skrivi
Skruve                 *Skruver              *Skruvde            *Skruft
Skryte                 *Skryt                  *Skraut             *Skrøti
Skrøyte               *Skrøyter             *Skrøytte          *Skrøytt
Skrø                    *Skrør                  *Skrødde           *Skrøtt
Skunne                *Skunner               *Skunnte           *Skunnt
Skvætte              *Skvætt               *Skvatt             *Skvøtti
Skvættmige         *Skvættmig         *Skvættmeig     *Skvættmigi
Skyve                   *Skyv                   *Skauv              *Skøvi
Skælle                 *Skæller              *Skælle              *Skælle
Skænte                *Skænter            *Skænte             *Skænte
Skøte                   *Skøt                   *Skaut               *Skøti
Sleikje                 *Sleikjer              *Sleikte             *Sleikt
Sleinge                *Sleinger              *Sleingte           *Sleinngt
Sleinge                *Sleing                 *Slång               *Sløngi
Slite                    *Slit                     *Sleit                 *Sliti
Slipe                    *Sliper                 *Slifte               *Slift
Slæpkjøre            *Slæpkjører        *Slæpkjørde      *Slæpkjørt
Slæppe                *Slæpper             *Slæfte             *Slæft
Slævja                *Slævjar              *Slævja             *Slævja
Sløkkje                *Sløkkjer              *Sløkkte            *Sløkkt
Slå                      *Slår                    *Slo                   *Sli
Slåkkne               *Slåkkner             *Slåkkne            *Slåkkne
Smeille                *Smeill                 *Smæll              *Smølli
Smørja                *Smør                   *Smorde            *Smort
Snikje                 *Snik                     *Sneik               *Sniki
Snikkere              *Snikkerer            *Snikkerde         *Snikkert
Sope                   *Soper                  *Softe                 *Soft
Spankulere         *Spankulerer         *Spankulerde     *Spankulert
Speinne               *Speinner             *Speinte             *Speint
Spekja                *Spekjar               *Spekja              *Spekja
Spelle                 *Spell                   *Spelte               *Spellt
Spikkulere           *Spikkulerer         *Spikkulerde      *Spikkulert
Spinne                 *Spinn                  *Spænn              *Spønni
Sprela                 *Sprelar               *Sprela              *Sprela
Sprække             *Sprækk               *Sprakk             *Sprøkki
Sprækkje            *Sprækkjer          *Sprækte           *Sprækt
Sprætte              *Sprætt               *Spratt              *Sprøtti
Sputre                 *Sputrer              *Sputre               *Sputre
Spændere            *Spænderer         *Spænderde       *Spændert
Spøkje                 *Spøkjer              *Spøkte              *Spøkt
Spørja                 *Spør                   *Sporde             *Sport
Steille                 *Steiller                *Steillte             *Steillt
Steinhaugge         *Steinhaugg         *Steinhaugg       *Steinhauggi
Stikke                  *Stikk                  *Stakk               *Støkki
Strena                 *Strenar              *Strena              *Strena
Stryke                 *Stryk                  *Strauk              *Strøki
Strype                 *Stryper              *Stryfte             *Stryfft
Strækkje             *Strækkjer          *Strækkte         *Strækkt
Strøy                   *Strøyr                *Strøydde          *Strøytt
Stupe                  *stuper                *Stuffte              *Stufft
StæLa                 *StæL                  *StaL                  *StøLi
Støkkje               *Støkkjer             *Støkkte             *Støkkt
Støyte                 *Støyter              *Støytte             *Støytt
Stå                     *Står                    *Sto                   *Sti
Stårtne               *Stårtner             Stårtne              *Stårtne
Suge                    *Syg                     *Saug                 *Søgi
Svaspe                *Svasper              *Svaspe              *Svaspe
Sveive                 *Sveiver               *Sveivde             *Sveift
Svive                   *Sviv                    *Sveiv                *Svivi
Svælte                *Svælt                 *Svalt                 *Svølti
Svæve                 *Svæver              *Svævde             *Svæft
SvøLje                 *SvøLjer              *SvøLde              *SvøLt
Synge                  *Syng                  *Sång                  *Søngi
Synke                  *Synk                  *Sank                  *Sønki
Sælja                  *Sæl                   *Sålte                 *Sålt
Sætta                 *Sætt                  *Sætt                 *Sætt
Søkkje                 *Søkkjer              *Søkkte               *Søkkt
SøLe                    *SøLer                 *SøLde                *SøLt
Sømja                 *Sømjar               *Sømja                *Sømja
Søykje                 *Søykjer              *Søykkte             *Søykt
Såvå                   *Sæv                    *Svav                 *Søvi

..........................................................................................
Ta                       *Tæk                   *Tok                 *Ti
Te                       *Ter                    *tedde              *Tett
Tia                      *Tiir                   *Tidde               *Titt
Tia                      *Tiir                   *Tagde              *Tagt
Trevjas               *Trefs                 *Trevdes           *Treffs
TrevLe                *TrevLer             *TrevLe             *TrevLe
TræLe                *TræLer              *TræLde            *TræLt
TukkLe               *TukkLer             *TukkLe             *TukkLe
Tygge                 *Tygg                  *Taugg               *Tøggi
Tyste                  *Tyster              *Tyste                *Tyste
Tækkje               *Tækkjer           *Tækkte             *Tækkt
TæLje                 *TæLjer             *TæLde              *TæLt
Tænntre              *Tænntrer        *Tænntre            *Tænntre
Tømme                *Tømmer           *Tømde               Tømmt
Tømte                 *Tømter             *Tømte              *Tømte
Tørja                  *Tør                   *TøLde               *TøLt
Tøye                   *Tøyer                *Tøygde             *Tøykt
TåLe                   *TåLer               *TåLde               *TåLt

.........................................................................................
Ugreie                 *Ugreier              *Ugreidde          *Ugreitt
Unners                 *Unners              *Unners              *Unnerst
Unnstå                 *Unnstår            *Unnsto              *Unnsti
Uro                      *Uror                  *Urodde             *Urott

.........................................................................................
Va                      *Var                   *Vadde               *Vatt
Vabbe                *Vabber              *Vabbe              *Vabbe
Vaffle                *Vaffler               *Vaffle               *Vaffle
Vaka                  *Vakar                *Vaka                *Vaka
Vara                   *Ær                    *Var                   *Vøri
VavLe                 *VavLer              *VavLe               *VavLe
Veille                 *Veill                  *Vålte                *Vålt
Veinne                *Veinner             *Veinte              *Veinnt
Veite                  *Veiter               *Veitte               *Veitt
Veive                 *Veiver               *Veivde              *Veift
Vidde                 *Vier                  *Vidde                *Vitt
Vilja                   *Vill                   *Ville                  *Vilja
Vinne                  *Vinnt                *Vænnt               *Vønni
Vinne                  *Vinn                  *Vænn                *Vønni
Vrenge                *Vrenger            *Vrengde            *Vrengt
Vri                      *Vrir                  *Vrei                  *Vritt
Væga                 *Væg                  *Vog                   *Vøgi
Vækja                *Vækjar             *Vækja              *Vækja
Vækkje               *Vækkjer           *Vækte              *Vækkt
Vækse                *Væks                *Voks                  *Vøksi
VæLja                *VæL                  *VaLde               *VaLt
VæLja                *VæL                  *VæLde              *VæLt
Vælte                 *Vælt                 *Valt                  *Vølti
Vænne                *Vænner            *Vænne              *Vænne
Værkje               *Værkjer           *Værte               *Værtt                 
Værme               *Værmer            *Værmte            *Værmt
Værpe                *Værp                *Vorp                 *Vørpi
Væte                  *Væter               *Vætte              *Vætt
Væta                  *Veit                  *Visste               *Visst
Væte                  *Væter               *Vætte               *Vætt
Væva                  *Væv                 *Vov                    *Vøvi
VøLja                 *VøL                    *VøLde               *VøLt         
Våge                  *Våger                *Vågde               *Vågt
Våraunnjøra      *Våraunnjør        *Våraunnjorde   *Våraunnjort

.......................................................................................
Ynge                   *Ynger               *Yngte                *Yngt

......................................................................................
ÆffLe                  *ÆffLer             *ÆffLe                 *ÆffLe
ÆLja                   *ÆL                   *ÆLde                 *ÆLt
ÆLke                   *ÆLker             *ÆLke                  *ÆLke
Ænnse                 *Ænser              *Ænste                 *Ænnst
Ærakte               *Ærakter           *Ærakte              *Ærakte
Ærfara               *Ærfarar            *Ærfor                *Ærføri
Æsa                    *Æs                    *Es                      *Esi
Æta                    *Æt                    *Et                     *Eti

........................................................................................
ØLe                     *ØLer                 *ØLde                 *ÆLT
ØLja                   *ØLjar                *ØLja                  *ØLja
Ørnschje              *Ørnscher          *Ørnste               *Ørnsst
Øve                     *Øver                 *Øvde                 *Øfft
Øykje                  *Øykjer              *Øykte                *Øykt
Øylegge               *Øylegg              *Øyla                  *Øylagt

 ...................................................................................
ÅLrette               *ÅLretter           *ÅLrette            *Ålrette
Åtvara                *Åtvarar            *Åtvara             *Åtvara
Åversjå               *Åverser             *Åversåg           *Åversett

At ribbeprisen Datt, dæ sku ingen ha trutt før i tiin. Ribbeprisen Dætt my nå før tiia. Ribbeprisen Datt my før, u. Ribbeprisen har Døtti my ihopatt i ælle dæssi årom.
Torpingen tirsdag 8de novenber 1881


 Her er en avskrivning av litt fra innholdet i avisa Torpingen nr 14.  1. årgang.

                                              Torpen,1ste november 1881.

  Kommunevalget 20de oktober sidstleden var så planløst, som det vel bedst kunde tænkes. Ingen saammenslutning, ingen tanke, ingen principper! Blindebukløben eller interesseløshed uden lige!  Efter forlydende fremmødte fra Torpen kun 15 - siger og skriver femten - mand! Fra Nordtorpen, hvor der myldrer af stemmeberettigede småbrugere, mødte kun 3. Og Nordtorpingerne, som klager så på herredsstyrelsen, fordi de ikke faar vej! Den klage kan de herefter slutte med; ti ingen kan tage hensyn dertil eller engang tro, det er alvorlig ment, når man ser, at de selv ikke har såmegen interesse derfor, at de vi ofre såmeget som en thingrejse derpå. Havde de bare mødt op, så havde ingen del af bygden været sikrere på at få sin repræsentant end de. Og da kunde der muligens været  glimt af håb om, at de kunde tiltryglet sig vejbevilgning. -  Men da den foreslåede og påtenkte repræsentant Hans Fossum ikke haver såpas interesse for det almen bedste, at han ville uleilige sig med at møde op ved valget, var det vistnok bedst, som det gik, at han også slap at blive pålagt bryderier med dette tillidshverv.
 Ja, som man reder, får man ligge. Det gælder denne gang hele herredet. Vi har syntes at spore tegn til vågnende interesser, især i Torpen, i den senere tid, men det har vel kun været illusjoner. Man kan sige som Herodot om Pærserhæren; her er mange mand, men få MÆND. Det ser her ud til,at folk snarere går tilbage end frem i interesse for det almene, og det trods alt, hvad der nu arbeides for at ophjelpe samme. Det er trøstesløst at virke under sådanne forhold, -  men dog:
                "Løft dit hoved, du raske gut!
                 om et håb eller to blev brudt,
                 blinker et nyt i dit øje -"
 siger vor store Bjørnson, og det gælder i høj grad at have dette til livsmotto.
   Vi skal siden meddele resultatet af valget.

Som vi ser av dette stykket så pakket redaktørene ikke inn meningene sine i bomull i gamle dager!

  Her er et lite utdrag fra nr 15,  2.årgang  1882.

 I herredstyrelsesmøde den 16de juni sistl. behandledes blandt andet følgende sager:                                                      Blev Hr. Lensmanden i forening med H.Fælde og H. M. Kolterud bemyndiget til, paa kommunens regning at faa udbedret skade, som denn nye vei til Vesttorpen i vinter og vaar har lidt.                                                             Paadroges det Ordføreren til paa herredstyrelsens vegne at bemyndige en mand til paa lovlig maade at lade infordre restanserne til det i 1880 paa Torpens Sogn udskrevne pligtarbeide vedkommende veianlegget Snertin - Stomlien ; dog saaledes at vedkommende gives valget imellem, enten at lade indfordringen afgjøre ved udpantning eller paa annen lovlig maade, samt at vedkommende varsles førend indfordringen iværksættes.                                               Blev Ordføreren bemyndiget til paa herredstyrelsens vegne at indgaa til Post og Marinedepartementet med andragende om, at der for Nordtorpens vedkommende oprettes et postaabneri paa garden Kold. Tillige afgaves den ærklæring at Kolds eier E. Maslangrud dertil har ærklæret sig villig og i tilfælde med trygghet kan antages som postaabner.                              Besluttedes at kommunen indtræder som medlem af "Foreningen til forsørgelse og beskyttelse af de fra Kristiania strafanstalter løsladte forbrydere" og at et bidrag til denne af 5 kr. aarlig, udredes af herredskassens midler.
 

Mange av dere blir sikker væmmli forundret over at Torpingene hadde sin egen avis, og så tidlig som på 1880 tallet. Men dette er jo bare ett av de mange bevis på at Torpingene alltid har vært forut for sin tid, og litt av noen foregangsmenn, Det ville ikke forundre meg det aller minste om de store oppdagere som f.eks Leiv Eriksson, Roald Amundsen og Thor Heyerdal hadde Torpeblod brusende i årene; For husk: Det er typisk Torping å være først og best!
Mere utdrag fra bladet Torpingen
              
             Her kommer litt fra det første dyrskuet i Torpa.

 Det var regnveir og koldt den 28de september sidstl. (i 1883) men desnagtet var dyrskuet ved Aamodt den dag godt besøkt af både folk og kreature. Udstillingspladsen straks nedenfor kirkestuen var baade heldigt beliggende og hensigtsmæssigt indrettet. To trefarvede flag vaiede ved pladsen, et tredie nede på Aamodt. En talerstol af granbar var opreist lige ved. Oppe i kirkestuen havde man kafè national, understøttet af tilreisende æplekræmmere og bagerværkhandlere. Af cirka 100 indmelde dyr fremmødtes 92 stk.
 Det hændte nemlig, at naar man vilde overtale en husmand til at møde frem med en fin ko eller kvige, at han svarede som saa: " Aa dæ nytter inte før ein fænt aa vara ilag med dei bra". Meningen hermed var den, at om husmandens ko var aldrig saa præmieværdig, saa skulde han ingen præmie faa, fordi han "bare" var husmand. At en saadan tankegang har sin rod fra gaardbrugerstandens tidligere fordærvelige behandling og nedsjaaen paa husmandstanden, kan vi godt forstaa, men at saadanne udtalelser endnu lar sig høre, er en mindelse om,  at der maa arbeides ihærdigt paa, at menneskerettighederne gjøres fyldest, saa at saadanne og lignende tanker og udtalelser kommmer til at forstumme, og dette maa gjøres med ikke bare ved ord, men ved handling. - det var glædeligt, at tre husmenner fik præmie for kuerne sine, men endda glædeligere havde det været, om mange flere havde faaet, thi det havde bidraget til at slaa ihjel slige udtalelser som den ovenfor anførte, men herved var det ingen raad, da prisdommerne kun måtte præmiere de dyr, der fortjente det, uanseet eieren.
  Litt av premielisten:          For kjyr.
                                 2den pr.  Johan Engejordet  for Tilleros
                                   Do         Erik Korsvold         "    Storkua
                                   Do         Mari Haug             "    Pinsselilie
                                   Do         Ole H Finden         "    Lyster
    Mari Haug fik desuden Kongens Sølvmedalje

                    For meieriprodukter :   A.    Smør
                          Broncemedalje  Torpens meieri.
                          1ste præmie      Meierske Beret Moen
                          Broncemedalje   Chr Lunde
                          1ste præmie      Budeien Anne Julsdatter
                          2den    -            Johan Engejordet

                                               B.    Gjedemysost.
                          1ste præmie     Ole H Klevmoen
                          2den      -          Mina Haugliengen
                                Do               Niels Rognholt
                                Do              Hans Lilehaug
                          3die præmie      Martinus Sæter
                                Do               Ole Lillegoplen
                                Do               Torpens meieri for komysost.

                                             C.    Pultost
                         2den præmie      Johan Engejordet
                                Do               Johan Odde
                                Do               Andr. Skjørlien  Her gjengis spalten "Bygdenyt" Fra nr 16, Tirsdag 25 juli 1882.
 
                                       Bygdenyt
                       (Ikke rent ferskt)
Gaarden Søndre Kind, samt do. Opsal med tilliggende herligheder er overdraget til  Peder A. Kind efter en kjøbesum af 40.000 kroner. Den nye eier vil vi ønske maa blive en ordentlig bra mand, der kan forvalte sit gods og sine efter forholdene herover, mange penge paa en hensigtsmessig og gavnelig maade; thi hvor meget stort og godt kan ikke den sætte værk, som har mange penge!
 -En hertil fra Valders indflyttet mand ved navn Anders Bakko, (sist kaldet Anders Tangen)  er nylig rømt til Amerika. Han havde flere uægte børn før sit ægteskap. Saa blev han gift, og konen døde for et aars tid siden ved det 3die barns fødsel. Nu nylig fik han sig atter et uægte barn, men rømte saa, efterat have solgt flere ham betroede ting, bestaaende af indbo og kreature, hvoriblandt en hest. Hans 2 ægtebørn  staar nu paa bar bakke uden far og mor, det 3die har en slægtning taget sig af. Sligt liv og handlemaade kan man i høieste grad kalde slet, umenneskelig og vanærende.
  -Tredie pinsdag blev man i Præstrud skolekreds enige om at skaffe sig skolegaard. Gaardbrugerne Peder A. Kind og Oluf Kind gav uden vederlag hertil 3 maal jord ved Kinds gamle tomter; den førstnævnte 2/3. Envidre er af Amtskassen bevilget 1000kroner til skolegaarden.


                        Bekjendgjørelse.
  Torpingen koster fra 1ste juli  til aarets udgang indenbygds
75 øre, udenbygds 88 øre. Skriv til ekspedisjonen i Folkvang og send penge med.
 De som endnu ikke har betalt anmodes vakkert om at indsende bladpenge.
Stykker til optagelse i bladet, indtages ikke medmindre forfatteren opgiver sit navn for redaksjonen.

                      Agronom
 En ugift agronom, 30 aar, med gode attester og smaa fordringer, ønsker sig en post som gaadsbestyrer eller lignende, helst ved et større landbrug. Billet mærket "Agronom 1882" bedes sendt Østre Totens Postkontor.


   Nr 17.  Tirsdag, 8de august 1882.

                Overtro
 "Hvad tror du om disse haugtrold og nisser og underjordiske, som der gaar saa mange sagn om, du, min gode Jehans," sagde en reisende fra Kristiania en dag i sommeren 1881 til en gammel Torping, der tjente ham som veiviser paa en tur i høifjeldet. "Hvis saadanne vesener findes, maatte de vel havesit tilhold i en saadan natur som denne. Men mon det ikke er paafund af enfoldige mennesker alt, hvad der siges om saadant tusseri. Det er vist overtro og tant alt tilhobe, og i denne tid er der vel ingen, som tror paa slikt."
 "Tant og overtro kan dæ vel ikke kalles," mumlede Jehans, "at slike folk findes er naasikkert. Før i vær`n va dæ naa rikti my ta slikt; men naa er de sjella no`n førnæm no. Je veit nok mange, som baade har hørt og set dei underjordiske. I gammeldaagaavær`n spelte dom folk mangt eit puds opaa sæterom her.-  Overtro kan inte det kalles, som folk ser med eigne auger."
 "Det kunde synes saa; men det hænder dog ofte, at man i tusmørke mener at se de mest forunderlige figurer, som ved nærmere betragtning viser sig at være pur indbildning," sagde turisten. "Naar da saadant hænder en rædhare, som ikke har mod til at undersøge tingen nøiere, da skyves straks skylden paa disse underjordiske."
 "Du kan ha ret i di," sagde Jehans som aldeles ikke var af de mest overtroiske. "Je trur hell inte braat alt, som folk sier dom ser saa om natta. Naar ein  gaar sit lovlige ærind, er dæ nok intno, som gjør ein no. Men at dæ fins skrømsler tel, dæ tør je inte nækte" -"Du har vel set eller hørt noget da," sagde T., "eftersom du er saa sikker i din sag." - "Dæ er inte mer end ein gong, je har hørt no slikt," sagde J., "aa da hell saag je intno, men at det var folk, som var ude den gongen, det var det inte.
 Det er 40 aar omtrent sea, at je tente paa ein gar oppi Torpen her. Je laag i kjøkkeni je, aa hadde saavidt sovne om kvelden, da je vakne ved at no`n kom trampen inni gangen. Øikja jik i jori, saa je tænkte før det fyste, at det var ein ta dom; men om lidt saa drog  det opgjennem traappa aa oppaa gangen. Da dæ hadde romstert dær ei stund, kom dæ nea. Dæ var krok aa kjing innanpaa dør`n der je laag, saa je trudde naa ingen kunde kaammaa ind der; Men ræssom dæ var, flaug kroken utur Kjinga aa døra paa vid væg, aa je hørde tydeli, at dæ kom no`n bortover aat sengen mine. Tett ve senga sto eit bord; og der stanse dæ. Saa var dæ roligt i lita stund, men mæ eit ramle dæ saa forfærdeli unner bori at je trudde gaalve ha reist ne aa trast etter var dæ blik stilt."  - "Saa du intet?" sagde T.   "Nei dæ var for mørt tel di; men katta laag hos meg, aa hu såg dæ nok, for hu kvæste aa saag bortunder bore."                      (Mere)
         Neste nummer av avisen Torpingen mangler, så hvordan historien slutter er ikke godt å vite!


           At det er vanskelig å spå om fremtiden(!) er neste stykke et bevis på, for planene ble aldri satt ut i livet.
                          
                          Træsliberi
ved Harstadhagen turde have fremtiden for sig. Billig kjøring med fragtkjørere fra Torpen; godt fald og ypperlig anledning til at regulere vandstanden, som derved ogsaa vilde skaffe aargangsvand for møllebrug, og sikkert flødningsvand af tømmer og ved ned til bruget; og muligens ogsaa plankeskur til udsalg.
                 Ærbødigst     Svend Hovdelien

                
     

Offentliggjøring av skattelister er ingen ny oppfinnelse. Her har vi gleden av å kunne vise et "Uddrag af skatteligningen for Torpen 1883". Som vi (kanskje) ser, så er høyeste inntekt kr 1220.- Denne tilhører en "rentenist" som har en formue på kr 20.000.- Han må da også ut med 93kr 36øre i skatt. Største skattyter betaler 111,42.- i skatt av en inntekt på kr 1210.- og en formue på kr 15.800.-

Frode 20.01.2012 22:41

joggu arti

Ankoppbakken 25.11.2011 06:47

NYHET. Se vriing ta verbom. Se under Dialektord i Torpa. Nå blir det enda lettre å TaLa Torping!

| Svar

Nyeste kommentarer

03.07 | 16:21

Hei

09.03 | 14:24

Kommentar'n om trykk ska havne ei linje lenger ned.

08.03 | 19:41

...mange stæinn...

08.03 | 19:40

Je gå inn i stuggua.
Men jeg sitt inni stuggun.
Huse stå på tør grunn.
Men inni husi æ're råtå i taki.
Dæ va hårdasjli mange stinn i husom førriværn.